Code C#: Hướng dẫn tạo Form đăng nhập đơn giản

1. Thiết kế giao diện form:

2. Tạo bảng CSDL tblTaiKhoan:


3. Trong sự kiện Click của nút Đăng nhập, viết mã xử lý sau:
private void btnDangNhap_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            SqlConnection conn = new SqlConnection(chuoikn);
            string sqlSelect = "Select * from tblTaiKhoan where TaiKhoan = '" + txtTaiKhoan.Text + "' and MatKhau = '" + txtMatKhau.Text + "'";
            conn.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlSelect, conn);
            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
            if (reader.Read() == true)
            {               
                this.Hide();
                Form main = new Frm_Main();
                main.Show();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Ban dang nhap khong thanh cong !");
                txtTaiKhoan.Text = "";
                txtMatKhau.Text = "";
                txtTaiKhoan.Focus();               
            }
        }
4. Trong sự kiện Click của nút Thoat, viết mã xử lý sau:
private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

Tag: C#, Lập trình windows, lập trình windows nâng cao, lập trình giao diện, lập trình ado.net

Related Posts
Previous
« Prev Post